Vedtægter

Vedtægter

For

Rønnede-Kongsted

Antenneforening

§ 1

Navn:

Foreningens navn er: Rønnede-Kongsted Antenneforening.

§ 2

Område:

Foreningens interesseområde er: Rønnede-Kongsted byområder.

§ 3

Formål:

Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagning af radiofoni- og fjernsynsprogrammer i det under § 2 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

§ 4

Medlem:

Enhver som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen.
Enhver som bor i foreningens forsyningsområde kan, hvor kabler er fremført, forlange sig tilsluttet foreningens fællesantenne- anlæg, mod at betale gældende tilslutningsafgift og hvor tilslutning til eksisterende eller iværksætte udvidelser af anlægget gør det muligt.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen, efter bestyrelsens enstemmige beslutning ekskluderes af foreningen.
Afbrydelse af tilslutningen til fællesantennen, kan dog først ske efter godkendelse på en generalforsamling.

Udmeldelse:

Et medlem kan udmelde sig, af foreningen, med 1 måneds varsel, til udgangen af en betalings periode og mod betaling af samtlige restancer.
Medlemskab:

Medlemskab følger ejendommen.

Såfremt en udmeldt ejendom/lejebolig, ønskes genoptaget i foreningen, kan dette ske mod betaling af, den på Generalforsamlingen vedtagne genåbningsafgift.
Den udelukkede eller det udmeldte medlem, har ikke krav på andel af foreningens formue.

§ 5

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

A:
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse, senest 14 dage før. Samtidig tilstilles medlemmerne dagsordenen, herunder evt. forslag til budget for det kommende år. Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde 7 punkter:

Valg af dirigent og stemmetællere.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Aflæggelse af regnskab.

Fremlæggelse af budget forslag, fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift, evt. påkravs- gebyrer samt evt. honorar for det kommende år.

Eventuelle forslag.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5, skal med navns underskrift, tilstilles bestyrelsen ved formanden senest de 20. januar i èt år. Foreløbigt regnskab og budget skal foreligge til eftersyn hos kassereren senest den 15. januar.

Ekstraordinær generalforsamling:

B:
Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden, fra 10% af medlemmerne. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter at en sådan begæring er modtaget.

§ 6

Afstemning:

Alle beslutninger på en generalforsamling med undtagelse af vedtægtsændringer, jf.. § 17, træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tælles for et medlem og har således èn stemme.
Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingerne.
Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun èt medlem.
Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks denne er valgt.

§ 7

Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af mindst 4, max 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med: Formand, næstformand, kasserer, og tilsynsførende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed.
Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte medlemsbidrag.

Tegningsret:
Bestyrelsen tegner foreningen, dog kan kasserer og formand i fællesskab tegne foreningen overfor bank og sparekasse.
Bestyrelsen er ansvarlig på foreningens vegne i forhold til Offentlig myndighed.

§ 8

Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemsbidraget og tilslutningsafgiften, eventuelle gebyrer og eventuelt honorar for det kommende år, af generalforsamlingen.

Medlemsbidrag:

Medlemsbidraget opkræves kvartårligt.
Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemsbidraget. Bestyrelsen bestemmer i hvilket omfang, kasserer må have kassebeholdning. Bestyrelsen tegner og vedligeholder nødvendige forsikringer.

Revision: Revision finder sted èn gang årligt efter regnskabets afslutning. Det reviderede regnskab og forslag til budget udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Uanmeldt kasse eftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det. Dog skal et sådant eftersyn foretages mindst en gang årligt.

§ 9

Restancer:

Dersom et medlem ikke efter krav har indbetalt en ham/hende påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og efter påkrav lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde.
Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder udgifter til afbrydelse og gentilslutning.

§ 10

Fællesantenneanlægget ejes af foreningen, ved de til enhver tid værende medlemmer.

§ 11

Brugerskifte.

Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem af foreningen. Den nye ejer overtager det hidtidige medlems rettigheder og forpligtigelser. Han/hun kan dog kun overtage medlemskabet, såfremt eventuelle restancer er betalt. For tilslutninger, der er afbrudt på grund af restancer eller af anden grund, betales genåbningsafgift.

§ 12

Vedligeholdelse og tilsyn:

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et medlem, der skal forestå vedligeholdelsen af og føre teknisk tilsyn med fællesantenneanlægget.
Den tilsynsførende er på bestyrelsens vegne ansvarlig for, at fællesantenneanlægget vedligeholdes på forsvarlig måde og at der føres tilsyn og kontrol på anlægget.
Den tilsynsførende modtager reklamationer fra brugerne over anlæggets funktion. Den tilsynsførende indhenter tilbud fra firmaer på vedligeholdelse m.v.
Tilbuddet der antages, skal være godkendt af den øvrige bestyrelse.
Den tilsynsførende fører kontrol med at vedligeholdelse sker som aftalt.
Efter beslutning af generalforsamlingen, kan der ydes honorar til den tilsynsførende.

§ 13

Ændringer og udvidelser:

Følgende ændringer og udvidelser af antenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget på en generalforsamling, hvor der i indkaldelsen er redegjort for forslaget, der optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Ombygning af anlægget.

Udvidelse af anlægget med flere Tv-kanaler (programmer), hvis udvidelsen kræver ændring af anlægget.

Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.

Etablering af fælles signalføring med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening.

Udvidelse af anlægget, hvor en større udstykning eller ejerlaug optages.

§ 14

Anlægsudgifter og fornyelsesudgifter:

Tilslutningsafgiften opdeles i tilslutningsafgift og anlægsudgifter.
Tilslutningsafgiften udgør alene bidrag til antennemast og hertil knyttede komponenter, herunder D2 net.
Anlægsudgifter udgør alle arbejder ved nyanlæg med tilhørende kabelføringer, forstærkere m.v. Bestyrelsen skal godkende alle projekter og kan iværksætte disse, mod at samtlige nyanlæggets udgifter afholdes af de tilsluttede.
Tilslutning kan først foretages, når tilslutningsafgiften er betalt.
Grundejere i samlede udstykninger eller fællesboliger kan efter aftale med antenneforeningen selv udføre D3 anlægget.
Alle sådanne anlæg skal foruden at opfylde telestyrelsens krav også opfylde krav med hensyn til kanalantal, frekvensområder og signalstyrke fastsat af antenneforeningens bestyrelse.
Disse krav kan godt være større end kapaciteten i foreningens nuværende anlæg.

§ 15

Nedlæggelse eller overdragelse.

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for ophævelsen.
Såfremt der ikke er fremmødet 3/4 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede og der skal i så fald afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med 14 dages varsel.
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre er dette gældende, uanset antallet af fremmødte.
Hvis foreningen sammenlægges med en anden forening overtager sammenslutningen alle foreningens hidtidige rettigheder og forpligtigelser.
Såfremt foreningen på et evt. opløsningstidspunkt hæfter for gæld, deles denne ligeligt mellem medlemmerne, idet dog andele, der må anses for uerholdelige, deles mellem de øvrige medlemmer.

§ 16

Krav mod Rønnede kongsted Antenneforening kan kun honoreres i det omfang som signalleverandørens betingelser kan honorere.

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

§ 17

Offentliggørelse: Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.
Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Vedtagelse af eller ændringer i vedtægterne skal senest 3 måneder efter deres vedtagelse være oplagt på foreningens hjemmeside, rka4683.dk.
Nye medlemmer kan få udleveret gældende vedtægter ved tilslutningen, på forespørgsel.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 11. juni 1980 og på den ordinære generalforsamling den 5. maj 1983 og på de ekstraordinære generalforsamlinger den 17. juni og den 6. august 1986.
Ændringerne i paragrafferne 11 og 14, således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. februar 1992.
Ændringerne i paragraf 8, under revision, således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23 februar 1994.
Ændringerne i paragraf 8, under medlemsbidrag, således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28 februar 1995.
Ændringerne i paragraf 8, under medlemsbidrag, således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25 februar 1998.
Ændringerne i paragraf 4, under udmeldelse, således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. februar 2002.
Ændringerne i paragraf 8, under medlemsbidrag, således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. februar 2002.
Ændringerne i paragraf 8, under revision, således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. februar 2002.
Ændringerne i paragraf 15, således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. februar 2002.
Paragraf 18, udgår, således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. februar 2002.

Ændringerne i paragrafferne 4, 7 og 8, således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. februar 2012.

Ændringer i paragrafferne 5, 16 og 17, således vedtaget på den ordinære general-forsamlingen 27. februar 2018.

Ændringer i paragraf 7, således vedtaget på den ordinære generalforsamling 19. marts 2019.